work with us

ร่วมงานกับเรา

รายละเอียดงาน

  • กำหนดกลยุทธ์และวางแผนงานของแผนกให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท 
  • สร้างความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาช่องทางทางธุรกิจใหม่ๆ ให้กับบริษัท 
  • กำหนดเป้าหมายจำนวนทรัพย์ที่จะต้องมาเป็นสต็อคของบริษัท 
  • กำหนดงบประมาณในการจัดหาทรัพย์ การรีโนเวท และส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  • การวางแผนเรื่อง Sustainbility ในการดำเนินธูรกิจ 
  • การร่างและปรับเปลี่ยนนโยบายบ้านมือสองรีโนเวทให้เหมาะสม 
  • จัดหาพันธมิตรทางธุรกิจใหม่ 
  • การวางแผนงานบริหารก่อสร้างให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท 
  • กำหนดพื้นที่การจัดหาทรัพย์ 
  • กำหนดประเภทของทรัพย์ที่จะนำมารีโนเวท 
  • ประสานงานและเจรจาเพื่อให้ได้ราคาทรัพย์ที่ได้อย่างสำเร็จ 
  • ศึกษาและพัฒนานวัตกรรมใหม่เกี่ยวกับการอยู่อาศัย 
  • การวางกลยุทธ์ การหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อใช้ในการวางแผนการตลาด  

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
  • ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา (สาขาวิศกรรมโยธา มีใบประกอบวิชาชีพ (กว.) จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง 5 ปีขึ้นไป
  • มีทักษะในการเจรจาต่อรองที่ดี
  • มีประสบการณ์และมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างดี
  • มีความรู้ในงานบริหารงานโครงการ
  • บุคคลิกภาพดี มีไหวพริบ ปฎิภาณ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
  • มีความละเอียดรอบคอบ
  • ชอบการวิเคราะห์และวิจัยข้อมูล
  • ทักษะในการทำงานชอบคิดวิเคราะห์และเป็นระบบ
  •  มีความสามารถใช้โปรแกรม MS office (Word, Excel, PowerPoint), PDF , MS project, Auto CAD ได้ดี  
  • มีทักษะ ความรู้ความสามารถ ด้าน Construction Management , Property Development
  • ใช้โปรแกรมคำนวนโครงสร้างได้

Powered by Froala Editor

รายละเอียดงาน

  • วางกลยุทธ์และแผนดำเนินงานการตลาดออนไลน์รวมถึงแผนการใช้สื่อ    
  • วิเคราะห์ผลการลง Content เพื่อปรับแก้ให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัท    
  • ปรับแผนงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ การตลาด Online ในแต่ละสถานการณ์    
  • อัพเดทข้อมูลของบริษัทในเว็ปไซด์ของบริษัท   
  • จัดทำสรูปผลการดำเนินงานของแผนกเสนอต่อผู้บังคับบัญชา    
  • วิเคราะห์ทำสถิติการตลาดออนไลน์/ติดตามผลการทำ Online Marketing และ รวบรวมข้อมูลจากฝ่ายขายมาวิเคราะห์เพิ่มเติม    
  • เรื่องของการจัดทำวิเคราะห์โปรโมชั่นต่าง ๆ ของลูกค้าทางออนไลน์และคู่แข่ง    
  • มีส่วนร่วมในการผลิตงาน Artwork โดยมีหน้าที่จัดทำ และ/หรือ บรีฟงานให้ทาง outsource จัดทำให้ได้งานที่มีคุณภาพดี    
  • ดูแลและวางแผนเรื่องงบประมาณการโฆษณาสื่อ Online ทั้งหมดที่รับผิดชอบ และ เป้าหมายลูกค้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด    
  • ดูแล วางแผนเรื่องงบประมาณ และการทำการตลาด Offline    

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  • ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
  • มีประสบการณ์ในงานด้านการตลาดไม่ตำ่กว่า 3 ปี
  • ใช้โปรแกรม Microsoft ได้ดี
  • มีไหวพริบ ทันสมัย คิดกลยุทธ์ได้
  • มีการวางแผน การคิดสร้างสรรค์
  • สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
  • มีความรับผิดชอบ
  • มีความขยัน อดทน ชื่อสัตย์ต่อหน้าที่

Powered by Froala Editor

รายละเอียดงาน

  • ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามสัญญา ทั้งในเรื่องรายละเอียด และความถูกต้อง รวมถึงคุณภาพงาน
  • งานตรวจรับมอบบ้านจากผู้รับเหมาและส่งมอบให้ลูกค้า
  • การจัดทำรายงานต่างๆ เกี่ยวกับงานก่อสร้าง
  • งานบริการลูกค้าก่อนและหลังส่งมอบบ้าน    
  • งานบริการหลังการขายในการดูแลงานประกันบ้าน    
  • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
  • วุฒิ ปวส. หรือ สูงกว่า สาขาก่อสร้างสาขาออกแบบตกแต่งภายใน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือหลักสูตรพิเศษที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง
  • มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
  • ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามเทคนิกงานก่อสร้าง ถูกต้องเรียบร้อยตามแบบแผนและลำตับขั้นตอน
  • ตรวจสอบ ดูแล และติตตามการทำงานของผู้รับเหมาให้ได้มาตรฐานงานก่อสร้าง และตามขั้นตอนที่ถูกต้อง
  • มีความรู้ ความเข้าใจในวัสดุก่อสร้างเพื่อที่จะควบคุมดูแลตรวจสอบ และแก้ไขงานได้ตามรายละเอียดและเป็นไปตามปริมาณที่กำหนด
  • มีทักษะในการเจรจา และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • มีความละเอียตรอบคอบ ช่างสังเกต
  • มีความคิคริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความสามารถในการประยุกต์ที่ดี
  • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
  • สามารถเก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
  • มีความเป็นผู้นำที่ดี
  • มีความขยัน อดทน ชื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา                                                  
  • สามารถปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Powered by Froala Editor

รายละเอียดงาน

  • ออกสำรวจทรัพย์ก่อนจะมีการซื้อบ้านมือสองร่วมกับสถาปนิก เพื่อทำการประเมินงบประมาณในการรีโนเวทปรับปรุงบ้านมือสอง    
  • วางแผนและควบคุมดูแลการก่อสร้างให้มีคุณภาพตามหลักวิศวกรรม      
  • ควบคุมงานก่อสร้าง ควบคุมผู้รับเหมางานก่อสร้าง ควบคุมการใช้วัสดุก่อสร้างของผู้รับเหมา
  • ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด  ตรวจสอบ  และรายงานความก้าวหน้าของงาน   
  • ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย    
  • ควบคุมตรวจสอบงานก่อสร้างให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน    
  • การสอนงาน และส่งเสริมการพัฒนาทักษะการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา    
  • ติดตามผลการดำเนินงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามแผนงาน
  • หาแนวทางแก้ไขปัญหา ป้องกัน และให้คำแนะนำ เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงาน  

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา  มีใบประกอบวิชาชีพ (กว.)   และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบโครงสร้าง
  • ควบคุมงานก่อสร้างบ้านจัดสรร คอนโด                      
  • มีความสามารถใช้โปรแกรม MS office (Word, Excel, PowerPoint), PDF , MS project, Auto CAD ได้ดี                                                       
  • มีทักษะ ความรู้ความสามารถ ด้าน Construction Management , Property Development
  • ใช้โปรแกรมคำนวนโครงสร้าง
  • บุคลิกภาพดี มีความเป็นผู้นำ ทัศนคติดี มีการวางแผนงานที่ดี    
  • มีทักษะการติดต่อสื่อสาร และการเจรจาต่อรอง                             
  • ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบงานสูง                                          
  • สามารถปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย                         
  • มีความชื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา           

Powered by Froala Editor

Explide
Drag